တိုင်းပြည်အာဏာ ၃ရပ်၏ မူလပိုင်ရှင်ဖြစ်သော ပြည်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ တပ်မတော်အာဏာသိမ်းယူခြင်းကို ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ရှုံ့ချပါသည်။
As the original owner of the three powers of the country, I strongly condemn the military coup.
ငါ့ပုံ

ကောင်းထွဋ်


Qualifications & Achievements

Gusto - Instutute of IT Certificate of Achievement (Programming Fundamental)

2015

Gusto - Instutute of IT Certificate of Achievement (Software Solution with Java)

2015

Gusto - Instutute of IT Certificate of Achievement (Web Java)

2017

YETAGUN YOUTH PROGRAM SEASON III Youth Development Training

2018

Honorable Mention - 2018 Myanmar Collegiate Programming Contest

2018

Honorable Mention - 2018 ACM-ICPC Asia-Yangon Regional Programming Contest

2018

Worked at Punnami Web Development Company

2020

Skills

Languages & Frameworks

 • Html
 • Jekyll
 • Wordpress
 • Css
 • Sass
 • JavaScript
 • Bootstrap
 • Jquery
 • PHP
 • Laravel
 • VueJs
 • Java
 • Bash

IDEs & Tools

 • Chrome DevTools
 • Virtual Studio Code
 • Atom
 • Sublime Text
 • Git
 • Npm
 • Eclipse
 • Netbeam
 • Gravit Designer
 • Adobe XD

Deployment

 • Apache
 • centos 7 server

Others

 • Fedora
 • Ubuntu
 • CentOS
 • Virtual Host